Naše ordinace poskytuje komplexní služby v rámci závodní preventivní péče a léčebné péče v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a intencích úst. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).