Vnitřní řád ordinace:

 

MUDr. Eva Pavláková

privátní praktická lékařka

Zdravotní středisko Fryšták

Komenského 5

763 16 Fryšták

 

1. Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy se jedná o první pomoc, nebo v případě náhlého akutního zhoršení zdravotního stavu.

 

2. Pacient může požádat o registraci v naší ordinaci, jestliže je starší 14 let a jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři. O přijetí registrace rozhoduje lékař potvrzením registračního listu. Podle § 48 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách může lékař – poskytovatel zdravotních služeb odmítnout přijetí pacienta do péče. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ordinace.

 

3. Provozní a ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích do zdravotnického zařízení, na webových stránkách ordinace www.hubnuti-akupunktura.cz. Příjem pacientů končí 30 minut před skončením ordinační doby. Návštěvní služba je prováděna pouze po předchozí domluvě se zdravotním personálem ordinace.

 

4. K vyšetření v ordinaci se pacienti vždy objednávají, pokud nemají závažné akutní zdravotní obtíže. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky, emailem, nebo výjimečně, osobně v ordinaci. Vždy pouze v průběhu ordinační doby. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem telefonicky omluvil, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

 

5. Čas, na který je pacient objednán neznačí čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy pacient čeká v čekárně. Vzhledem k charakteru a chodu ordinace praktického lékaře může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Může k tomu dojít z více příčin - do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění akutní/přednostní ošetření; čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jeho onemocnění;  technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky, aj.; jiné nepředvídatelné situace. V uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci. V opačném případě doporučujeme nedočkavým pacientům zvážit změnu praktického lékaře.

 

6. Při epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, ale též při zvyšující se incidenci dalších infekčních onemocnění jako chřipka, spalničky, černý kašel, tuberkulóza, je omezován neregulovaný pohyb osob ve zdravotnickém zařízení a způsob ošetření pacientů je uspořádán tak, aby v uzavřeném prostoru čekárny a ordinace byl maximálně omezen jejich možný kontakt. 

Pacient vstupuje do ordinace pouze po vyzvání zdravotní sestrou nebo lékařem. Všichni pacienti vstupující do čekárny a následně do ordinace s rouškou nebo respirátorem na ústech  a zdravotní sestra jim vydesinfikuje ruce. I v prostoru čekárny je třeba mít neustále nasazenou ochranu úst a nosu (rouška, respirátor). Před vstupem do ordinace si pacient vypne mobilní telefon. Pacienti jsou zváni do ordinace podle možností v čase, na který byli objednání. Naši snahou je objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově přesně ohraničit. Proto omluvte případné zdržení. Do ordinace k ošetření přichází pacient po řádné osobní hygieně, čistě oblečený, pokud tomu nebrání jeho zdravotní stav. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout. Snažíme se všem našim pacientům vyjít vstříc dle našich momentálních možností.

 

7. Zdravotní službu poskytujeme pacientům pouze s jejich souhlasem, případně se souhlasem zákonných zástupců nebo zmocněných osoby. Lékařka i zdravotní sestra jsou povinny zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacientů. Informace o zdravotním stavu pacientů poskytujeme pouze osobám, které pacienti sami určí a potvrdí svým podpisem. Souhlas s vyšetřením - u námi prováděných vyšetřeních a výkonů není potřeba písemný souhlas, vyjma případů, které výslovně stanoví zákon. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením a léčbou souhlasí.

 

8. Zdravotnická dokumentace vedená lékařem je majetkem zdravonického zařízení. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud pacient přechází k jinému lékaři, je mu vyhotoven na žádost nového registrujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace, který bude obsahovat všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi. Zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení je 30 dní.

 

9. Vnitřní řád ordinace je pro všechny pacienty závazný. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený diagnostický a  léčebný postup,  přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb nebo se neřídí vnitřním řádem ordinace (§48 odst. 2 zákona  č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách).  

   V souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory (Etický kodex České   

   lékařské komory) “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný

   vztah důvěry mezi ním a pacientem”.

 

10. Čekárna je monitorována kamerovým systémem. Záběry z této webové kamery nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 2 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).


vnitřní řád