Poskytování komplexních služeb léčebné péče:

           Ošetření akutních stavů – zajištění první pomoci, výjezd lékaře na místo příhody vyžadující si akutní ošetření lékařem, zajištění koordinace s příjezdem Rychlé záchranné služby.Ošetření akutních onemocnění a život ohrožujících stavů má přednost před ostatními,

           zajištění návaznosti na odborné pracoviště a nemocniční oddělení – cílené objednávání pacientů do konkrétních odborných ambulancí, kontakt na tato pracoviště,

           ošetření neakutních onemocnění, 

           odběry biologického materiálu Denně odběry krve, moče a jiného biologického materiálu, zajištění transportu odebraného materiálu ke zpracování do laboratoře, vyhodnocování výsledků zpravidla do 24 hodin,

           očkování, aplikace injekcí – očkování proti tetanu při úrazu, aplikace injekcí na základě ordinací lékařů,

           vedení pracovních neschopností vedení dlouhodobých i krátkodobých pracovních neschopností, spolupráce s Lékařskou posudkovou službou Okresní správy sociálního zabezpečení, invalidní řízení u dlouhodobé pracovní neschopnosti,

          vyšetření CRP, sedimentace, moče vyšetření CRP pro rozlišení virové a bakteriální infekce v těle a posouzení vhodnosti léčby antibiotiky-vyšetření je prováděno na speciálním přístroji, výsledek je znám do 2 minut. Vyšetřením CRP zabráníme zbytečnému nadužívání antibiotik a tím poškozování imunitního systému organismu,

          převazy – převazy akutních i hojících se poranění, převazy zánětlivých onemocnění kůže, vytahování stehů,

          návštěvy u pacientů – návštěvy u pacientů jejichž zdravotní stav neumožňuje ošetření v ordinaci,

          návrhy na lázeňskou léčbu – vyšetření pacienta, provedení požadovaných vyšetření a odběrů, zpracování návrhu na lázeňskou péči.

 

Poskytování komplexních služeb preventivní péče:

          Preventivní periodické prohlídky – hrazena zdravotní pojišťovnou jedenkrát za 2 roky, rozsah prohlídky je dán věkem pacienta. V rámci preventivní prohlídky jsou provedena následující zdravotní vyšetření:

 - Doplnění anamnézy, kontrola očkování,

      - komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, palpační vyšetření 

        nitroočního tlaku, změření krevního tlaku a tepu, změření hmotnosti, onkologická

        prevence, EKG u osob starších 40 let 1x za 4 roky, mamografické vyšetření u žen

        1x za 2 roky ve věku od 45 do 69 let,

      - laboratorní vyšetření :

        orientační vyšetření moče, vyšetření cholesterolu a lipoproteinů ve věku 18,30,  

        40,50 a 60 let, 

        vyšetření glykémie 1x za 2 roky ve věku od 45  let,

        vyšetření stolice na okultní krvácení ve věku nad 50 let.

          očkování očkujeme proti tetanu, chřipce, virové hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokokové encefalitidě.

 

Administrativní činnost:

           Řízení pro invalidní důchody ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín zpracováváme žádosti o přiznání částečného a plného invalidního důchodu,

          řízení pro přiznání sociálních dávek ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení a sociálním odborem Krajského úřadu ve Zlíně zpracováváme žádosti pro přiznání různých sociálních dávek,

           výpisy ze zdravotní dokumentace provádí se na základě žádosti ze strany pacienta,

           vyjádření o zdravotním stavu pro komerční pojišťovny  před uzavřením pojistné smlouvy, zpráva lékaře o úrazu nebo nemoci, bolestné.

 

Vyžádaná vyšetření: (prováděná na žádost pacienta, patří do péče nehrazené ze zdravotního pojištění)

           vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas,

           vyjádření ke studiu,

           vyjádření pro rekondiční pobyty,

           návrhy na lázně pro samoplátce.